Center for Korea and Mongolia Development

한몽개발연구소

Солонгос Монголын Хөгжлийн Төв

몽골 재정경제대학교(University of Finance and Economics) 한몽개발연구소(Center for Korea and Mongolia Development)는 한국과 몽골의 상호발전을 위해서 요구되는 지식을 창출하고 공유하고 실행하는 지역 플랫폼의 역할을 한다. 이를 위해서 연구, 교육 그리고 교류한다.

Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургуулийн (University of Finance and Economics) Солонгос Монголын хөгжлийн төв (Center for Korea and Mongolia Development) нь бүс нутгийн хэмжээнд Солонгос Монгол хоёр орон хамтдаа хөгжин дэвшихэд шаардлагатай эрдэм мэдлэгийг бүтээн, түгээн дэлгэрүүлэх цахим талбарын үүргийг гүйцэтгэх бөгөөд сургалт, судалгаа, солилцооны хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.