Notice & News

News: Cooperation with Tuv Aimag "Erdene Som" for Sustainable Local-Making

관리자 관리자
Date 2023-09-20 15:29
Views 121
Research Cooperation with Tuv Aimag "Erdene Som" for Sustainable Local-Making

2023년 9월 20일 오전 10시 투브 아이막 에르덴 솜과 UFE 한몽개발연구소는 지속가능한 지역 만들기 기초 연구를 위해서 투브아이막 에르덴 솜을 사례 지역으로 정하고 서로 협력하기로 합의했다. Mungunbayar 솜장은 연구에 필요한 1차 자료 뿐만 아니라 통계에 없는 2차자료를 위해서  관계자 미팅을 적극적으로 지원하기로 했다.  이 연구를 통해서 생태적으로 사회경제적으로 자족한 유목 지역의 발전방향과 실행방안을 제시할 것이다.  이 과정에서 전문가-지역주민-NGO-기업이 협력하는  한국형 마을만들기 경험을 몽골에 적용할 예정이다.

2023 оны 9-р сарын 20-ны өдрийн 10 цагт Төв аймгийн Эрдэнэ сумын удирдлагын төлөөлөл, UFE – Солонгос, Монголын хөгжлийн төв хамтран “нүүдэлчдийн суурин тосгон” байгуулах туршилтын загварыг судлахаар харилцан тохиролцов. Төв аймгийн засаг дарга Мөнгөнбаяр захирал судалгаанд шаардлагатай анхан шатны мэдээлэл, статистик тоо баримтаар хангаж идэвхтэй дэмжих шийдвэр гаргав. Энэхүү судалгаагаар бид экологи, нийгэм эдийн засгийн хувьд бие даасан нүүдэлчин бүс нутгийн хөгжлийн загварыг танилцуулахаар төлөвлөж байна. Ялангуяа бүтээн байгуулалтыг төлөвлөх, бизнесийн нээлт хийх төдийгүй хэрэгжүүлэх тал дээр мэргэжилтнүүд, орон нутгийн иргэд, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд хамтран ажилладаг солонгос маягийн загварыг // Монголд туршин хэрэгжүүлэх зорилготой байна.